Algemene Voorwaarden Ubuntu Bodywork

Ubuntu Bodywork is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34358213 en is gevestigd aan de Jan van Galenstraat 62 1 (1056 CC) te Amsterdam.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Ubuntu Bodywork is een handelsnaam van Renee Kruisdijk Fysiotherapie massage.
 3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Klant: de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Klant aanbiedt, hierna: Ubuntu Bodywork.
 6. Aanbod: Ieder aanbod aan Klant tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: De diensten die Ubuntu Bodywork aanbiedt zijn bodywork-sessies, massages, pelvic release en workshops.
 8. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Ubuntu Bodywork ter zake de door de Klant aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Klant opdracht heeft gegeven.
 10. De website(s) die Ubuntu Bodywork gebruikt is: https://www.ubuntubodywork.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ubuntu Bodywork, elke overeenkomst tussen Ubuntu Bodywork en Klant en op elke dienst die door Ubuntu Bodywork wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ubuntu Bodywork aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Ubuntu Bodywork is gepubliceerd zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ubuntu Bodywork is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Klant.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. De disclaimer van Ubuntu Bodywork is van toepassing op de uitvoering van de dienstverlening pelvic release. Klant is gehouden deze disclaimer voorafgaand aan de dienstverlening te lezen en voor akkoord te ondertekenen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Ubuntu Bodywork gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Een aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk gedaan worden.
 2. Ubuntu Bodywork is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ubuntu Bodywork te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Ubuntu Bodywork gegronde reden te weigeren.
 1. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Ubuntu Bodywork niet binden.
 1. Eventuele opgegeven termijnen of data zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ubuntu Bodywork niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Ubuntu Bodywork heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de sessie te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Klant geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 4. Indien meerdere Klanten samen een dienst afnemen waardoor een overeenkomst tot stand komt is elke individuele Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.
 5. In geen geval is een sessie bij Ubuntu Bodywork een (medische) behandeling, ook worden er geen medische diagnoses gesteld. De sessie wordt niet uitgevoerd door een therapeut.
 6. Voor deelname aan een pelvic release sessie dient Klant minimaal 18 jaar zijn. Voor deelname aan een massage of bodywork sessie is toestemming van de ouder(s) nodig indien klant jonger is dan 18 jaar.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Ubuntu Bodywork heeft aanvaard.
 2. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard, zal Ubuntu Bodywork de door Klant aangevraagde dienst mondeling of per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Ubuntu Bodywork niet meer aan een Aanbod gehouden worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Ubuntu Bodywork is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat wordt gedaan door Ubuntu Bodywork aan Klant.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen uitgevoerd worden.
 6. Ubuntu Bodywork is gerechtigd om een (potentiële) Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Klant en Ubuntu Bodywork een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Klant als Ubuntu Bodywork kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet indien Ubuntu Bodywork ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Annulering van een workshop is slechts mogelijk met vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van Ubuntu Bodywork alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de overeenkomst drie weken voor de aanvangsdatum geannuleerd wordt. Indien dit twee weken plaatsvindt voor de aanvangsdatum, is dit 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient Klant het volledig overeengekomen bedrag te voldoen. Dit laat het recht van Ubuntu Bodywork onverlet om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

5.Ingeval van individuele sessies met een Klant, kan Klant de afspraak tenminste 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur, worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht. Hieronder wordt tevens verstaan het afbreken van een reeds begonnen sessie en/of workshop.

 1. Zowel Klant als Ubuntu Bodywork kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ubuntu Bodywork nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienst

 1. Ubuntu Bodywork zal zich inspannen om de gevraagde dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Hierbij wordt uitsluitend gehandeld met de uitdrukkelijk toestemming van Klant.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Ubuntu Bodywork niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen tenzij daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ubuntu Bodywork, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ubuntu Bodywork aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ubuntu Bodywork worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ubuntu Bodywork zijn verstrekt, heeft Ubuntu Bodywork het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Voorafgaand aan de dienstverlening vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens de intake dient Klant alle relevante informatie die van invloed kan zijn op de sessie en/of workshop aan Ubuntu Bodywork te verstrekken. Hieronder wordt verstaan lichamelijke en fysieke gesteldheid (waaronder lichamelijke, emotionele of psychische klachten), zwangerschap, eventuele ziektes, blessures, hoge bloeddruk. Indien naar het uitsluitend oordeel van Ubuntu Bodywork Klant ongeschikt is deel te nemen aan een sessie, komt de dienstverlening per direct te vervallen zonder dat Ubuntu Bodywork enige schadevergoeding aan Klant is verschuldigd.
 5. Ubuntu Bodywork is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ubuntu Bodywork is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Klant vrijwaart Ubuntu Bodywork voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 7. Erotische of seksuele handelingen maken geen deel uit van een sessie bij Ubuntu Bodywork.
 8. Inner Flame heeft het recht Klant te verwijderen uit de locatie indien Klant zich niet correct gedraagt of het normale verloop van de sessie c.q. workshop of het veiligheidsgevoel van andere deelnemers en/of de docent beperkt wordt. Indien Klant hierbij grenzen overschrijdt in strijd met de wet, goede zeden of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan Ubuntu Bodywork hiervan aangifte doen bij de politie. Bij uitsluiting van deelneming heeft Klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vergoeding van schade.

Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ubuntu Bodywork is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Ubuntu Bodywork gerechtigd om deze kosten, na overleg met Klant, in rekening te brengen bij Klant.

Artikel 8 Workshop

 1. Klant dient zich tijdig aan te melden voor deelname aan een workshop. Hierbij dient hij te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. Ubuntu Bodywork is gerechtigd de Workshop te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te veel of te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel van Ubuntu Bodywork om een Workshop te verplaatsen. Indien Klant op de nieuwe datum niet kan, heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kan hij op een andere datum deelnemen aan een Workshop.
 3. Indien Klant heeft deelgenomen aan een deel van de workshop, en besluit gedurende de workshop te stoppen, is Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd en heeft hij geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

 Artikel 9 Prijzen en betaling                                                                           

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat het verschuldigde bedrag vooraf betaald dient te worden, of dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van vooruitbetaling werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met de dienstverlening nadat het bedrag is ontvangen door Ubuntu Bodywork.
 4. Klant kan het verschuldigde bedrag indien daartoe overeengekomen, ineens achteraf en op locatie voldoen.

Artikel 10 Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van maximaal 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, zal Klant een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. Indien Klant niet binnen deze (tweede) betalingstermijn betaald, is Klant in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Ubuntu Bodywork na een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ubuntu Bodywork meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 11 Aanvang van de dienst

1.Indien de aanvang of voortgang van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ubuntu Bodywork of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Ubuntu Bodywork recht op een redelijke verlenging van de opgegeven termijn. Alle overeengekomen termijnen of data zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Klant. Klant dient Ubuntu Bodywork schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door Ubuntu Bodywork bij Klant in rekening worden gebracht.
 2. Indien Klant toestemming dient te geven, is Ubuntu Bodywork gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten tot het moment dat Klant zijn toestemming heeft gegeven.
 3. Ubuntu Bodywork spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. De aard van de werkzaamheden van Ubuntu Bodywork brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Klant is verstrekt. Klant draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Ubuntu Bodywork nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Klant en Ubuntu Bodywork.

 

Artikel 12 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, blijft bij Klant gedurende sessie en/of workshop.

 

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging       

 1. Ubuntu Bodywork gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De meest recente versie van de privacy statement staat op de website. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan het opgegeven e-mailadres of via het contactformulier op de website(s).
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ubuntu Bodywork verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Ubuntu Bodywork tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Ubuntu Bodywork op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14 Opschorting

 1. Ubuntu Bodywork heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Ubuntu Bodywork is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd. Ubuntu Bodywork is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

  

Artikel 15 Overmacht

 1. Ubuntu Bodywork is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ubuntu Bodywork wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ubuntu Bodywork, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Ubuntu Bodywork zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Ubuntu Bodywork (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ubuntu Bodywork buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ubuntu Bodywork, is Ubuntu Bodywork uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Ubuntu Bodywork binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Ubuntu Bodywork deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Ubuntu Bodywork in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten door Ubuntu Bodywork leidt tot aansprakelijkheid van Ubuntu Bodywork, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Ubuntu Bodywork is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Ubuntu Bodywork geleverde diensten en/of producten.
 4. Ubuntu Bodywork is niet aansprakelijk voor alle beslissingen die Klant zelf neemt tijdens een sessie.
 5. Ubuntu Bodywork is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Ubuntu Bodywork is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Ubuntu Bodywork staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ubuntu Bodywork verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de sessie/workshop. Ubuntu Bodywork sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Ubuntu Bodywork vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ubuntu Bodywork binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 10. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ubuntu Bodywork per gebeurtenis uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Ubuntu Bodywork inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Ubuntu Bodywork en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Ubuntu Bodywork op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Ubuntu Bodywork zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ubuntu Bodywork niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Ubuntu Bodywork en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ubuntu Bodywork berusten uitsluitend bij Ubuntu Bodywork en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ubuntu Bodywork rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ubuntu Bodywork.
 3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ubuntu Bodywork rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Klant verboden om de intellectuele eigendomsrechten van Ubuntu Bodywork anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.
 4. Indien Klant een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Ubuntu Bodywork, is Klant direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Ubuntu Bodywork gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Klant te verhalen.

 

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Ubuntu Bodywork verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Klant hiervoor verantwoordelijk.
 2. Klant vrijwaart Ubuntu Bodywork van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Klant vrijwaart Ubuntu Bodywork voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ubuntu Bodywork verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Ubuntu Bodywork of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot twee maanden na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via het opgegeven e-mailadres met als onderwerp “klacht” of via de contact pagina op de website(s).
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ubuntu Bodywork de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ubuntu Bodywork zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ubuntu Bodywork en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ubuntu Bodywork kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ubuntu Bodywork en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.